HU | EN

VEKOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem

Társaságunk kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és mindig az adatvédelmi jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.
A Tájékoztató (a jogszabályi változások alapján folyamatosan frissítve) elérhető a http://www.granitabrasive.hu/engine.aspx/kezdolap oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt.

1.      A Tájékoztató tárgya
A jelen tájékoztató (a továbbiakban: "Tájékoztató") azt a célt szolgálja, hogy rögzítse a Granit Csiszolószerszám Kft (a továbbiakban: Társaság) által működtettet granitabrasive.hu weboldal, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása során alkalmazott személyes adatkezelésekre vonatkozó adatvédelmi és - kezelési elveket.

2.    Fogalom-meghatározások a GDPR alapján:
Adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja “.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatfeldolgozónak minősül például a Magyar Posta Zrt., amikor a segítségükkel Önnek postai úton küldeményt küldünk.
Hozzájárulás: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez “.
Személyes adat: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”.
Személyes adatnak minősülhet az Ön e-mail címe, telefonszáma, lakcíme vagy az Önről készült fotó-, videófelvétel is.
Ügyfél vagy érintett: „bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy” (az Info tv. alapján).
Ön adatvédelmi szempontból érintettnek minősül, amennyiben Önnel kapcsolatban személyes adatokat tárolunk, például szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében (kapcsolattartó), álláshirdetésre jelentkezés esetén (pályázó) stb.

3.      Alkalmazott jogszabályok
Tájékoztatjuk, hogy cégünk a személyes adatokat – többek között – a következő jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli:
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);
  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól (Grt.)
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
  • stb.
4.      Adatkezelési alapelvek
Társaságunk a személyes adatok kezelése során betartja a GDPR 5. cikkében felsorolt alábbi alapelveket:
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

5.      Adatkezelő
Cégnév: Granit Csiszolószerszám Kft
Székhely: 1194 Budapest, Fadrusz utca 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-710955
Ügyvezetők: Katona Balázs, Reszegi Judit
Adatvédelmi tisztviselő: Sterlné Lukács Erika
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatvedelem@granitabrasive.com

6. Adatkezelések
a) Közös rendelkezések
Jogalap: Tevékenységeink adatkezelései a GDPR-ban meghatározott jogalapokon alapulnak (különösen: önkéntes hozzájárulás, szerződés teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé). Amennyiben adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Önnek joga van a hozzájárulást bármikor visszavonni. Amennyiben adatait a GDPR. 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeljük (például szerződés teljesítéséhez szükséges) és nem adja meg a szükséges adatokat, nem tudunk Önnel megállapodást, szerződést stb. kötni.
Adatok forrása: Elsősorban az érintettől származó személyes adatokat kezeljük. Amikor egy adatkezelés esetén nem az érintett az adat forrása, úgy azt külön feltüntetjük.
Hozzáférésre jogosultak: A személyes adatokat a Társaság részéről csak az arra jogosult munkatársak ismerhetik meg, erről Adatkezelési Szabályzatunkban rendelkezünk.
Adatbiztonság: Az ezzel kapcsolatos információkat a Tájékoztató 12. fejezete, továbbá az Adatkezelők szabályzatai tartalmazzák.
  
Az adatok kezelésének célja:
A Társaság szokásos üzletmenetelébe tartozó tevékenységek:
- információ, tanácsadás
- tájékoztató anyagok, katalógusok megküldése
- email-es kapcsolatfelvétel (megkeresés)
- kapcsolattartás szerződéses kapcsolat esetén
- névjegykártyák kezelése
- postázás, iktatás
- ajánlatkérés, megrendelések, számlázás
- megállapodások
- egyenlegközlők, fizetési felszólítás, egyéb igényérvényesítés
- minőségi reklamációk
- látogatók
- kamera
Adatkezelés jogalapja:
- hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a)]
- cégünk és a szerződéses partner jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
- szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) b)]
- jogszabályi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) c)]
Kezelt adatok köre:
- név, e-mail cím, telefonszám, cím
- kapcsolattartó, munkakör
- adószám, bankszámlaszám
- aláírás
Adatkezelés időtartama:
- 2000.évi C. törvény 169.paragrafusa (számviteli bizonylatok, az azokat alátámasztó   megrendelések, szerződések)
- 2013.évi V. törvény 6:22 (elévülés)
-  2019.évi XXXIV. törvény 26.pont 56-58 par.
- a jogszabályban meg nem határozott adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig
Adatfeldolgozók:
- Magyar Posta Zrt
- Trevol Group Kft
 
7.      Álláshirdetésre jelentkezés
A https://granitabrasive.hu/ címen elérhető honlapon, állásportálokon keresztül, dolgozói ajánlás útján, munkaerőközvetítés útján van lehetőség Társaságunknál állásra jelentkezni. A pozíció betöltéséhez nem szükséges adatokat kérjük ne adja meg.
Adatkezelés célja: Konkrét pozícióra történő jelentkezés, részvétel a kiválasztási eljárásban.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre: Név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, születési idő, fénykép, kísérőlevél, önéletrajz és az abban megadott egyéb személyes adatok.
Érintett: Pályázók.
Adatkezelés időtartama: Konkrét álláshirdetésre jelentkezés esetén a pályázat lezártáig.
A Társaság csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg az elutasított személyek pályázatait. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.
A felvételt nyert személyek pályázata bekerül a dolgozó munkaügyi dossziéjába.
Adatfeldolgozók: Állásportálok
 
8. Sütik
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyet a felkeresett webhely küld el az Ön böngészőjébe. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. Ön böngészője beállításának módosításával ezeket letilthatja, illetve a számítógépén már eltárolt sütiket is törölheti.   
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről Társaságunk weblapja az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást.
Ezek például a hitelesítési, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük hozzájárulását. 
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha ennek hiányában weboldalunk esetleg nem az elvárt módon működik. 
Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet azonosító sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik például lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét (saját fiók, oldalfrissítés után is Ön a saját profilját lássa).
A böngészők beállításaival értesítést kaphat arról, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön minden esetben eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát, illetve aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásánál. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése esetleg nem lesz megfelelő.

9. A személyes adatok közlése
Az Ön által igényelt szolgáltatás jellegétől függően (pl. visszahívás, megrendelés feladás, szolgáltatáskérés, tájékoztatás stb.), az Ön adatai átadhatók a megrendelés teljesítésében résztvevő harmadik félnek (pl. csomagküldő cégek, posta stb.). Ezeken kívül az adatokat kérhetik Társaságunktól jogi igények, megállapodások érvényesítése céljából.
a) A törvények és hasonló kötelezettségek betartása
Az Ön személyes adatait a következő célból továbbíthatjuk:
- a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű rendelkezések érvényesítése vagy betartása,
- biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése,
- az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, és
- a saját alkalmazottjaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának megvédése.

10. Adattovábbítás harmadik félhez
A megrendelések teljesítéséhez sok esetben külső szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. fuvarozók). Az ilyen szolgáltatók számára, csak az általunk adott megbízások teljesítése céljából használható a Társaságunk által összegyűjtött és feldolgozott adat.
Hatósági vizsgálat (pl. NAV), és könyvvizsgálat esetén az adott hatóság, illetve a könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátanunk a kért adatokat, iratokat, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Társaságunk jogi igényének érvényesítése esetén (pl. felszólító levél, peres eljárás) átadja a szükséges személyes adatokat a harmadik fél megbízott ügyvédi iroda részére.

11. Az Érintett jogai a Társaság adatkezelésével kapcsolatban
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)
 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Az előzőek szerinti kérelmeket a Társaság az adatvedelem@granitabrasive.com elérhetőségen fogadja.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)
Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Elektronikus úton történt kérelem benyújtása esetén Társaságunk jogosult az érintett személyazonosságának ellenőrzése céljából információkat bekérni.
 
Jogorvoslat
Az Érintett jogai sérelme esetén egyeztetést kezdeményezhet Társaságunkkal, vagy bírósághoz, vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1391 1400; fax: +36 1391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

12. Adatbiztonsági intézkedések
a) A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
b) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
c) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza annak érdekében, hogy az adatokhoz csak azok a személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A jogosultságok kialakítása a gazdasági vezető hatásköre. 
d) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást kizárólag a székhelyén található szervereken működő számítógépes programokkal végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.
e) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá. Az irattározott adatokat a Társaság a székhelyén, zárt helyiségben tárolja.
f) Az archivált adatbázisok visszatöltése ügyvezetői engedélyhez kötött.
A visszatöltéskor meg kell határozni
-az archív adatbázis újra használatba vételének a célját,
-hogy mely felhasználók számára lehet elérhető az archív adatbázis,
-meddig és milyen környezetben lehet használni az archív adatokat.
g) Az archivált adatok éles rendszerbe történő visszatöltése után a magánszemély kérésére, illetve a szabályzatok alapján, korábban történt adatmódosításokat és törléseket a módosítások és törlések dokumentálása alapján meg kell ismételni.
 
13. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele http://www.granitabrasive.hu/engine.aspx/kezdolap weboldalon, az adatkezelési tájékoztató menüpont alatt történik.
 
Budapest, 2020. május 13.
 
 
 
 
 
 
 
 

Miért a GRANITot válassza?

Magas minőség

Minőségi alapanyagok felhasználásával, korszerű technológiával, szigorú minőségellenőrzési és biztonsági előírásoknak megfelelően gyártjuk termékeinket.

Kedvező ár

A professzionális minőségű és kedvező árú Granit termékekkel partnereink az optimális ár-érték arányú megoldást választják.

Raktárról

A katalógusban szereplő Granit termékek jelentős része raktárról azonnal elérhető. A speciális, rendelésre gyártott termékek szállítási határideje rövid.

Megoldás egyedi igényekre

Készen állunk egyedi igények kielégítésére, szakembereink megoldásokat kínálnak, termékösszetételeket ajánlanak és új termékeket fejlesztenek konkrét köszörülési feladatokra.

Kapcsolatfelvétel

Budapest HUNGARY
Fadrusz J. u. 2.
H-1194

+ 36 1 347-9830
ertekesites@granitabrasive.com
www.granitabrasive.hu

Mintabolt nyitvatartás:
H-P: 7:30-13:00

Beérkező áruk lerakása:
H-CS: 7:30-15:30
P: 7:30-13:30

A * jelölt rész kitöltése kötelező